Πολιτική Απορρήτου

Το κατάλυμά μας σέβεται και τονίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεσμεύεται να υιοθετήσει υψηλά πρότυπα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, σχετικά με εσάς, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας και δεν είναι άλλως διαθέσιμες, στο κοινό. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, για τη διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα, με οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν έχει τη σαφή συγκατάθεσή σας ή αυτό απαιτείται από το νόμο. Το κατάλυμά μας δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/ επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού τόπου του καταλύματος συλλέγονται μόνον αν ο επισκέπτης τα καταχωρήσει σε φόρμα επικοινωνίας/ κράτησης και θα χρησιμοποιούνται, με σαφή συγκατάθεση των εν λόγω επισκεπτών, για την ενημέρωσή τους στα αιτήματά τους, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής μας, αλλά και για να αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία, σε πιθανούς πελάτες.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία, θα χρησιμοποιούνται, με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, προς εσάς, από το κατάλυμά μας.

Υποχρεωτική φύση της παροχής των δεδομένων

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες προσβάσιμες από τη μηχανή κράτησης είναι, γενικά, υποχρεωτικά (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για την επίτευξη των δηλωμένων σκοπών. Κατά συνέπεια, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε το αίτημα.

Δεδομένα τρίτων (π.χ. βιβλίο για έναν φίλο)

Σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους και δεσμεύεται να παράσχει στον ενδιαφερόμενο - τον κάτοχο δεδομένων - τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την σημείωση απορρήτου – όρων χρήσης του εν λόγω δικτυακού τόπου, απαλλάσσοντας δεόντως εμάς και τον επεξεργαστή δεδομένων από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό. Ωστόσο, για να διαπιστώσουμε αυτό, ενδέχεται να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ευαίσθητα δεδομένα

Εκτός αν ζητηθεί ρητά, σας ζητούμε να μην μας στείλετε και να μην αποκαλύψετε, μέσω ή μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο, ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο, ένταξη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).

Χρήση υπηρεσιών από ανηλίκους

Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών και ζητάμε να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών.

Αποκάλυψη δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα ή κατάλληλα:

Προς συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, προς απάντηση σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, για να επιβάλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, για την προστασία των λειτουργιών μας, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία μας, εσάς ή άλλους, για να αποφύγουμε τυχόν ζημίες.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε άλλα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε άλλα δεδομένα με Προσωπικά Δεδομένα (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με την τοποθεσία σας).

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης:

Εγγυάται ότι έχει νόμιμη ηλικία ή ότι είναι ικανός δικαιοπρακτικά και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την αλήθεια όλων των δεδομένων που κοινοποιούνται και θα τηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες.

Εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τρίτα μέρη για λογαριασμό των οποίων έχει παράσχει δεδομένα, κατά περίπτωση. Επίσης εγγυάται ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση του τρίτου μέρους να μας παρέχει τα δεδομένα του για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκαλέσουν σε εμάς ή σε τρίτους.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν, για:

Για να επιβεβαιώσει, κατά πόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον χρήστη ή όχι.

Για πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία.

Για να διορθώσει τυχόν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα.

Για να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Για να επιβεβαιώσει την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Για τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Για να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Το κατάλυμά μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners ( εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το κατάλυμά μας, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τους όρους χρήσης αυτών, την πολιτική απορρήτου ή την προστασία προσωπικών δεδομένων, που αυτές παρέχουν, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Cookies

Τα cookie μπορεί να είναι Cookies "Persistent" ή "Session". Τα μόνιμα cookie παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Χρησιμοποιούμε τόσο την περίοδο σύνδεσης όσο και τα μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Απαραίτητα / Βασικά Cookies

  Τύπος: Cookies περιόδου σύνδεσης

  Διαχειρίζεται από: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις δυνατότητές του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας χρηστών και στην αποτροπή της παράνομης χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται και Χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Cookies λειτουργικότητας

  Τύπος: Μόνιμα Cookies

  Διαχειρίζεται από: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχει μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να πρέπει να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

If You prefer to avoid the use of Cookies on the Website, first You must disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser associated with this website. You may use this option for preventing the use of Cookies at any time.

Εάν δεν αποδέχεστε τα cookie μας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια ενόχληση στη χρήση του ιστότοπου και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τα cookie ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookie, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Τα δεδομένα σας

Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά στοιχεία, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει στη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς [email protected]. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.